top of page

ราคาสายไฟ THW IEC01 เฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge รวมสายไฟชนิดต่างๆของยี่ห้อ Phelps Dodge (PD)​

สายไฟเฟลดอท Phelps Dodge
สายไฟเฟลดอท Phelps Dodge
สายไฟ THW PHELPS DODGE
สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW เป็นที่ชื่อที่เรานิยมเรียกว่าตั้งแต่สมัยก่อน
ปัจจุบัน ตามมาตรฐาน มอก.2553 ได้เปลี่ยนจากสายไฟ THW
เป็น IEC01 เพื่ออ้างอิงการผลิตไปเป็นตามมาตรฐานสากล

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 1.5 mm. ราคา 820 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 19 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 2.5 mm. ราคา 1,210 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 26 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 4.0 mm. ราคา 1,870 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 36 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 6.0 mm. ราคา 3,000 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 47 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 10 mm. ราคา 4,930 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 66 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 16 mm. ราคา 7,650 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 89 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 25 mm. ราคา 12,000 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 119 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 35 mm. ราคา 17,050 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 148 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 50 mm. ราคา 22,920 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 180 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 70 mm. ราคา 32,770 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 230 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 95 mm. ราคา 45,150 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 285 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 120 mm. ราคา 572 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 333 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 150 mm. ราคา 700 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 382 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 185 mm. ราคา 879 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 443 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 240 mm. ราคา 1,153 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 531 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 300 mm. ราคา 1,445 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 616 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 400 mm. ราคา 1,850 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 722 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 500 mm. ราคา 2,395 บาท/เมตร

bottom of page